* Quy mô trường lớp, học sinh năm học 2017 - 2018: Trường MN Quảng Khê có 2 điểm trường: Điểm chính và điểm trường Quảng Sơn

Trường có tổng số 13 nhóm/lớp với 244 học sinh. Tổng số học sinh điểm chính là 200 cháu, Điểm trường Quảng Sơn là 44 cháu.

- Khối MG 5 tuổi: 3 lớp.

- Khối MG 4 tuổi: 3 lớp

- Khối MG bé: 3 lớp

- Nhóm trẻ: 4 nhóm ( 3 nhóm trẻ 24 -36 tháng; 1 nhóm trẻ 18 - 24 tháng)